รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
รายงานข้อมูลหลักสูตร จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
รายงานวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฐานข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และการลงทะเบียนใช้งาน
ข้อมูล FTES
ข้อมูล FTES
ตารางคำนวณจำนวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า
งานทะเบียนและวัดผล
   

 

 

 

Coppyright@ARITสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา